Jakie dokumenty są niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży i bezpiecznego zakupu nieruchomości ? (Część III.)

Jakie dokumenty są niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży i bezpiecznego zakupu nieruchomości ?

III. Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (z zasobów Spółdzielnie Mieszkaniowej)

1. Zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,

2. Numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej – do pobrania z Sądu Rejonowego – Wydział Ksiąg Wieczystych – jeżeli została założona;

3. Podstawa nabycia – jeden z wymienionych dokumentów:

  • dy nabycie nastąpiło w drodze zakupu na rynku wtórnym – akt notarialny umowy sprzedaży,

  • gdy nabycie nastąpiło w drodze zakupu od dewelopera – akt notarialny ustanowienia odrębnej własności lokalu,

  • gdy nabycie nastąpiło w drodze darowizny – akt notarialny umowy darowizny. W tym przypadku dodatkowo niezbędne będzie (dla darowizn od roku 2007) zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o tym, że podatek od spadków i darowizn został uregulowany lub że nie był należny,

  • gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku – akt notarialny, poświadczenie dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku. W tym przypadku niezbędne będzie wskazane wyżej zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego.

4. Dane osobowe stron czynności , tj. imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria

dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm – nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS,

5. Cena sprzedaży / wartość rynkowa przedmiotu darowizny,

6. Warunki i data wydania przedmiotu umowy,

7. Zaświadczenie potwierdzające, że w sprzedawanym lokalu/mieszkaniu nikt nie jest zameldowany. Najistotniejsze tu jest aby było to zaświadczenie informujące o tym, że nikt nie jest zameldowany, nie zaś zaświadczenie informujące o osobach wymeldowanych.

8. Zaświadczenie o braku zaległości w opłatach czynszowych. Wydawane jest ono przez Spółdzielnię Mieszkaniową,

9. Oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.

Categories: Uncategorized